Lagkrav på dokumentation

KORREKT DOKUMENTATION ÄR ETT LAGKRAV, INTE ETT ÖNSKEMÅL.

Få andra branscher accepterar så bristfällig och felaktig dokumentation som branschen för brandskyddat trä. Detta drabbar nedströmsanvändare som indirekt bryter mot lagen och där du som boende omedvetet utsätts för i falsk trygghet eftersom byggherren/entreprenören använt träprodukter utan att först säkerställa brandtekniska egenskaper. Det är din skyldighet såsom arkitekt och konsult att ha tillräcklig kunskap för att föreskriva brandskyddat trä, och det är din absoluta skyldighet som entreprenör och byggherre att säkerställa tekniska egenskaper som dokumenterats korrekt.

Massivt trä och träbaserade skivor, t.ex. plywood, har strikta riktlinjer i harmoniserad produktstandard, med rigorösa anvisningar och krav på inledande typprovning, klassificering, certifiering och fortlöpande övervakning. Trots detta faktum omsätts träprodukter som behandlas på olika sätt där såväl felaktig prestanda, bristande dokumentation som vilseledande dokumentation stadigt ökar. Att sedan delar av branschens aktörer bortser från kraven gör knappast branschen bättre.

Brandskydd av trä handlar om säkerhet, där produkter som placeras på marknaden skall vara dokumenterad av oberoende tredje part. Det är tillåtet för tillverkaren att utforma vilken typ av dokumentation som de själva önskar för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Men den dokumentation du som sakkunnig i föreskrivande led, t.ex. arkitekt, sakkunnig brandkonstruktör samt nedströmsanvändare t.ex. trävaruhandel och byggentreprenör, måste följa är alltid de riktlinjer som är angivna i bland annat Annex ZA-bilagor och där dokumentationen skall vara korrekt certifierade dokument mot harmoniserad produktstandard.

Tyvärr används ordet "Certifikat", "Certificate" allt för ofta i sammanhanget att påvisa godkända dokument. Det finns exempel där ackrediterade institut på uppdrag av producent skapar ett "Certificate" som i princip bara sammanställer fakta från brandprov och klassificeringsrapport, men "Certificate" är inte på något sätt ett certifierande dokument då det inte riktas mot harmoniserad produktstandard. Därmed är det ett direkt vilseledande dokument utifrån att nedströmsanvändare är i behov av godkända CPR dokument, inte ett "utlåtande" med titel "Certificate".

Den dokumentation du skall begära är tredjepartsdokumentation som är certifierande dokumentation t.ex. typgodkännandebevis, CE-certifiering som anger träslag, prestanda och som hänvisar till specifik harmoniserad produktstandard t.ex. EN14915:2013 (massivt trä) eller EN13986:2004 (träbaserad skiva t.ex. plywood).

SKYDDAT.NU förstår det besvärliga med att veta vilken dokumentation som är skall-kravet med bakgrund av det stora utbudet av felaktig dokumentation och lovord om produktens prestanda. SKYDDAT.NU rekommenderar att använda Bilaga-E och Bilaga-C för dokumentationskontroll av produktens egenskaper, tillverkarens certifiering och tillverkarens övergripande kvalitetsmanual.

FAKTA FÖLJANDE DOKUMENTATIONSKRAV STÄLLS PÅ PRODUKTEN

  • Prestandadeklaration för produktens prestanda (DoP) enligt Annex ZA
  • CE-Certifikat som stödjer DoPn när Euroklass B och C deklareras
  • CE-Certifikat som omfattar aktuell harmoniserad produktstandard
  • Tillhörande handlingar t.ex. montering, underhåll, infästning, avfallshantering
  • Leveransintyg av produkt från tillverkaren vid slutleverans (CoD)
  • PBL Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900) uppfylls genom typgodkännandebevis t.ex. SP-Fire 105, K210/B-s1,d0, beständighet och emission
  • Europeisk harmoniserad produktstandard massivt trä är EN14915:2013 och för träbaserade skivor EN13986:2004

OM SKYDDAT.NU

SKYDDAT.NU är en digital plattform för trä som på något sätt skall brandsäkras.

Det finns olika metoder, det finns olika begrepp, det finns olika syften att brandsäkra trä och det finns mängder av lagar och förordningar som måste uppfyllas. Men det finns också en stor förvirring på marknaden om vilka dokument som verkligen duger som underlag vid upphandling och vilken typ av dokumentation som i själva verket utgör certifierande dokumentation, den du som nedströmsanvändare måste begära av din leverantör. SKYDDAT.NU är till för dig som vill veta mer om brandsäkert trä och för dig som värnar om att välja rätt produkt på rätt ställe, med rätt dokumentation.